Metodika

Nominovány mohou být fondy splňující tato kritéria:

 • fond je určen pro retailovou klientelu a bylo možné do něj vstoupit na konci roku 2015 a vystoupit na konci roku 2018, u fondu nebyly na neobvykle dlouhou dobu pozastaveny odkupy (tedy ne uzavřené tranše zajištěných fondů nebo speciální fondy kvalifikovaných investorů);
 • fond je veřejně nabízen, je dostupný retailovým klientům a k fondu jsou volně dostupné jednoznačné informace včetně historických hodnot NAV;
 • do fondu je možné investovat jak jednorázově, tak pravidelně s měsíční frekvencí, minimální jednorázová investice musí být nižší nebo rovna 100 000 Kč, minimální pravidelná měsíční investice do fondu musí být nižší nebo rovna 1 000 Kč, přičemž první investice může být vyšší až do úrovně 5 000 Kč.

 

Organizátor nemusí zařadit do hodnocení fondy, které mají nestandardní parametry s ohledem k využité metodice hodnocení.

 

Kategorie zařazení fondů:

1. Fondy peněžního trhu

Označení „fond peněžního trhu“ může používat pouze fond kolektivního investování, který investuje do vysoce kvalitních nástrojů peněžního trhu. Fondy v kategorii Fondy peněžního trhu dále dodržují zejména následující pravidla:

 • omezení úrokového rizika – vážená průměrná splatnost (tzv. „weighted average maturity“, WAM) celkového portfolia fondu je maximálně 6 měsíců;
 • omezení úvěrového rizika – vážená průměrná životnost (tzv. „weighted average life“, WAL) celkového portfolia fondu je maximálně 12 měsíců;
 • na úrovni jednotlivých nástrojů musí fond omezit investice pouze na investice do cenných papírů, jejichž zbytková doba splatnosti nepřesahuje 2 roky, za předpokladu, že doba do dalšího data nastavení úrokových sazeb je kratší nebo rovna 397 dnů, přičemž u cenných papírů s pohyblivou úrokovou sazbou se sazba upravuje na sazbu peněžního trhu nebo na index.

 

Fondy rozdělujeme na:

a) Korunový fond

Pod fondy korunové zařazujeme fondy denominované v CZK, investující do korunových nástrojů, či do CZK zajištěné.

 

b) Cizoměnový fond

Pod fondy cizoměnové spadají fondy peněžního trhu, které z důvodu měnového rizika nespadají do předchozí kategorie.

 

2. Dluhopisové fondy

Dluhopisový fond trvale alokuje alespoň 80 % aktiv do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky, instrumentů nesoucích riziko dluhových cenných papírů a nástrojů peněžního trhu. Dluhopisové fondy nesmějí investovat do akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií. Investice do ostatních investičních cenných papírů představujících právo na splacení dlužné částky (např. konvertibilních dluhopisů, do cenných papírů zajištěných aktivy – ABS) by neměly přesáhnout 20 % aktiv. 

 

a) Konzervativní krátkodobý fond

Jedná se o fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do korunových nástrojů, či do CZK zajištěné. Minimálně 80 % hodnoty fondu je v CZK, popř. zajištěno v CZK. Fond musí být zaměřen na české státní dluhopisy nebo dluhopisy s investičním ratingem. Fond investuje zejména do krátkodobých dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

 

b) Konzervativní dluhopisový fond

Jedná se o fondy korunové, popř. denominované v CZK, investující do korunových nástrojů, či do CZK zajištěné. Minimálně 80 % hodnoty fondu je v CZK, popř. zajištěno v CZK. Fond musí být zaměřen na české státní dluhopisy nebo dluhopisy s investičním ratingem. Fond nespadá do kategorie Konzervativní krátkodobý fond a podíl nástrojů peněžního trhu obvykle nepřesahuje 20 % aktiv fondu.

 

c) Progresivní krátkodobý fond

Jedná se o dluhopisové fondy, které nespadají do kategorie konzervativních investic, ale přesto splňují kritéria pro zařazení mezi dluhopisové fondy, tedy např. obsahují spekulativní korporátní dluhopisy a dluhopisy ze zemí emerging markets bez ohledu na zajištění či měnu denominace. Fond investuje zejména do krátkodobých dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.

 

d) Progresivní dluhopisový fond

Jedná se o dluhopisové fondy, které nespadají do kategorie konzervativních investic, ale přesto splňují kritéria pro zařazení mezi dluhopisové fondy, tedy např. obsahují spekulativní korporátní dluhopisy a dluhopisy ze zemí emerging markets bez ohledu na zajištění či měnu denominace. Fond nespadá do kategorie Progresivní krátkodobý fond a podíl nástrojů peněžního trhu obvykle nepřesahuje 20 % aktiv fondu.

 

3. Akciové fondy

Akciový fond trvale investuje na akciovém trhu (tj. do akcií a nástrojů nesoucích riziko akcií) minimálně 80 % aktiv. Akciové fondy zahrnují i indexové fondy vázané na akciové indexy. Do této kategorie budou zařazené také fondy fondů, které trvale investují jen do akciových fondů. U akciových fondů nezáleží na měně denominace. Doplňkově se akciové fondy rozlišují z hlediska sektorového a geografického.

 

Pomocí těchto kritérií budou fondy rozděleny do následujících skupin:

a) Globální akciové fondy a fondy vyspělých trhů

Jedná se o:

i) fondy zaměřené na Severní Ameriku a/nebo západní Evropu;

ii) fondy s širokou globální diverzifikací včetně těch, které jsou programově „převážené“ v určitém regionu.

 

b) Regionálně zaměřené fondy

Z geografického hlediska se jako fondy investující do akcií jedné země nebo jednoho regionu označují fondy, které alokují alespoň 80 % aktiv do akcií emitentů z této země nebo regionu. Nepatří sem fondy zaměřené na USA a skupiny západoevropských zemí (např. EU). Do kategorie patří fondy zemí jako např. Česká republika, Japonsko, Austrálie, Malajsie, Čína, BRIC atd.

 

c) Sektorově zaměřené fondy

Ze sektorového hlediska se jako fondy investující do akcií z jednoho sektoru označují fondy, které alokují alespoň 80 % aktiv do akcií emitentů působících v tomto sektoru. Do této skupiny spadají fondy, které jsou odvětvově zaměřené, např. na životní prostředí, těžební průmysl, luxusní zboží, informační technologie atd.

 

4. Zajištěné a garantované fondy

Zajištěným fondem se rozumí fond, který je konstruovaný tak, aby poskytoval k určitému předem stanovenému datu ochranu před plnou tržní volatilitou. Garantovaným fondem se rozumí fond, který poskytuje formální a právně závaznou garanci příjmu nebo kapitálu, poskytnutou třetí stranou. Do kategorie zajištěných a garantovaných fondů patří i CPPI (Constant proportion portfolio insurance) se 100% ochranou kapitálu. CPPI fondem se rozumí fond, který má ochranu založenou na systematickém přeskupování portfolia tak, aby hodnota podílového listu neklesla pod stanovený limit. Hodnoceny budou jen fondy, jejichž hodnota je zajišťována v CZK.

 

5. Smíšené a ostatní fondy

Do této kategorie spadají fondy, které investují do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny limity pro podíl akcií či dluhopisů. V této kategorii budou také zařazeny fondy fondů, které nespadají do kategorie akciových fondů. Zároveň jsou v této kategorii zařazeny ostatní fondy splňující kritéria, ale nespadající do jiné z výše uvedených kategorií (např. komoditní fondy).

 

Organizátor si u nejednoznačných případů vyhrazuje právo na zařazení fondu do kategorií dle vlastního uvážení.

 

Zdrojová data

Pro každý fond je zapotřebí těchto informací v uvedeném formátu:

 • plný název fondu a ISIN, včetně uvedení investiční společnosti a měny, ve které je uvedena cena podílových listů;
 • kategorie podle výše uvedených pravidel – ve sporných případech doplňkové informace, například stručný popis investiční strategie nebo orientační struktura portfolia;
 • tříletá časová řada cen podílových listů; není-li cena uvedena z nějakých důvodů (např. státní svátek v Lucembursku, apod.), uvádí se cena za předchozí den;
 • časová řada musí být upravena na pracovní dny v ČR, tj. bez sobot, nedělí a českých státních svátků;
 • vstupní a výstupní poplatky pro jednorázovou investici 100 000 Kč.

 

Primárním zdrojem jsou informace od finanční skupiny investiční společnosti, nejsou-li dostupné, vychází se z informací od nezávislých distributorů. Totéž platí pro vstupní a výstupní poplatky, lze-li provést investici přímo v rámci limitů v úvodu uvedené minimální pravidelné a jednorázové investice.

 

Způsob vyhodnocení výsledků

Výsledky jsou pro každou kategorii vyhodnoceny tímto způsobem:

 • Pro každý fond je spočítán celkový výnos v CZK (vyjádřený v %).
 • Pro každý fond je vypočten čistý výnos zohledněním vstupních a výstupních poplatků. Čistý výnos se přepočte na roční bázi.
 • Od tohoto výsledku je odečtena hodnota bezrizikové míry odhadnutá z výnosů státních dluhopisů nebo nejvýhodnějších vkladů spadajících pod pojištění Garančního systému finančního trhu (resp. Fondu pojištění vkladů), které byly dostupné v hodnoceném období.
 • Výsledkem je získaný „nadvýnos“ (N).
 • Pro každý fond je vypočítána celková anualizovaná volatilita. Pro fondy s denominací jinou než CZK se do volatility promítne i měnové riziko (např. CZK/EUR, CZK/USD atd.).
 • Pro každý fond je vypočten podíl N/volatilita. Tento poměr se nazývá Sharpeho poměr (Sharpe Ratio) a jde vlastně o míru nadvýnosu v přepočtu na jednotku celkového rizika vyjádřeného volatilitou. Tato hodnota je podkladem pro výpočet konečného žebříčku.
 • Protože Sharpeho poměr poskytuje hodnoty srovnatelné napříč kategoriemi, je možné vytvořit i celkový žebříček výkonnosti vyjádřené jakožto podíl „nadvýnos/celkové riziko“.

 

Vzhledem k využité metodě hodnocení fondů, kde má významný vliv volatilita NAV fondu, může organizátor rozhodnout o nezařazení fondů s nestandardní frekvencí oceňování a fondů, kde správce či k němu spřízněné subjekty mají významný podíl na obchodech s podkladovými aktivy nebo na jejich ocenění a výsledek hodnocení by byl téměř zcela důsledkem nízké volatility. Kritériem v tomto případě je hodnota ukazatele „nadvýnosu“ fondu vypočtená v hodnocení nižší než 1 %.

 

Závěr

Výsledkům je přiřazeno pořadí a jsou publikovány podle specifikací společnosti Fincentrum. V současnosti plánované vyhlašované kategorie jsou následující:

1. Konzervativní krátkodobý fond (kategorie zařazení fondů (1a a 2a)),

2. Konzervativní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2b)),

3. Progresivní krátkodobý fond (kategorie zařazení fondů (1b a 2c)),

4. Progresivní dluhopisový fond (kategorie zařazení fondů (2d)),

5. Akciový fond (kategorie zařazení fondů (3)),

6. Zajištěný fond (kategorie zařazení fondů (4)),

7. Smíšený fond (kategorie zařazení fondů (5)),

8. Investice roku (nejlepší z výše uvedených),

9. Divoká karta Forbes.

 

Poznámka: Kategorie, ve které žádný fond splňující kritéria nebude mít kladný nadvýnos dle výše uvedených pravidel, nebude vyhlašována. Výjimkou je kategorie Konzervativní krátkodobý fond. Pokud v této kategorii žádný fond nesplní podmínku kladného nadvýnosu, bude na tuto skutečnost upozorněno a fondy mohou být porovnávány podle čistého výnosu. Za těchto okolností však tyto fondy nebudou zařazeny do celkového pořadí.