Metodika

Nominovány do hlavních kategorií mohou být fondy splňující tato kritéria:

 • fond je registrován k distribuci na českém trhu
 • fond je je určen pro retailovou klientelu
 • fond disponuje minimálně tříletou historií NAV k 31. 12. 2021. U fondů, kde došlo ke sloučení dvou a více fondů nebo zásadní změně investiční politiky fondu, je počátkem historie bráno datum této události
 • fond je oceňován na denní bázi 

Organizátor nemusí zařadit do hodnocení fondy, které mají nestandardní parametry s ohledem k využité metodice hodnocení.

 

Kategorie

V rámci Investice roku jsou vyhodnocovány tyto kategorie:

Hlavní kategorie

 1. Konzervativní fond
 2. Konzervativní dluhopisový fond 
 3. Progresivní dluhopisový fond
 4. Smíšený fond
 5. Akciový fond

Zvláštní kategorie

 1. Fond kvalifikovaných investorů

Rozčlenění fondů do hlavních kategorií:

V hlavní kategorii jsou vyhodnocovány fondy, rozčleněné do kategorií dle tříd aktiv popsaných níže. Pro zařazení fondů do dané třídy aktiv, ke zjištění časových řad NAV fondů a jejich benchmarků jsou primárně využívány data získaná prostřednictvím systémů Eikon a Lipper společnosti Refinitiv (dále jen „Poskytovatel dat“).

 

1. Konzervativní fondy

Fond je správcem fondu označen jako „money market“ nebo „bond“ a je takto reportován v systémech Poskytovatele dat.

V případě dluhopisových fondů („bond“) budou jako konzervativní fondy brány takové fondy, jejichž investiční strategie předpokládá investici do cenných papírů se splatností do jednoho roku. Pro zjištění investiční strategie budou využity ukazatele průměrné durace, investiční filosofie fondu nebo durace benchmarku.

 

2. Konzervativní dluhopisové fondy

Fond je správcem fondu označen jako „bond“, je takto reportován v systémech Poskytovatele dat a zároveň je k 31.12.2021 jeho benchmark alespoň ze 75 procent složen z nástrojů kreditního stupně BBB- (dle ratingových agentur S&P nebo Fitch) a vyšší.

Fondy s regionálním zaměřením „emerging markets“ nejsou součástí této kategorie, ale jsou zahrnuty do kategorie Dluhopisové fondy progresivní.

Průměrná durace portfolia fondu k 31. 12. 2021 je jeden rok a vyšší.

 

3. Progresivní dluhopisové fondy

Fond je správcem fondu označen jako „bond“, je takto reportován v systémech Poskytovatele dat a zároveň jek 31. 12. 2021 jeho benchmark alespoň ze 75 procent složen z nástrojů kreditního stupně nižšího než BBB- (dleratingových agentur S&P nebo Fitch).

Fondy s regionálním zaměřením „emerging markets“ jsou automaticky součástí této kategorie.

Průměrná durace portfolia fondu k 31. 12. 2021 je jeden rok a vyšší.

 

4. Smíšené fondy

Fond je správcem označen jako „mixed assets“ a je takto reportován v systémech Poskytovatele dat.

 

5. Akciové fondy

Fond je správcem označen jako „equity“ a je takto reportován v systémech Poskytovatele dat.

Organizátor si u nejednoznačných případů vyhrazuje právo na zařazení fondu do kategorií dle vlastního uvážení.

 

Způsob vyhodnocení výsledků v hlavních kategoriích

Pro stanovení výsledků v jednotlivých kategoriích jsou využívány následující ukazatele.

 

Absolutní výnos

Roční kumulativní výnos vyjádřený v CZK vypočítaný na základě změny v NAV mezi prvním a posledním obchodním dnem daného roku.

 

Sortino ratio

Výnos fondu v poměru k jeho realizované negativní volatilitě. Roční výnos fondu je brán podle absolutního výnosu fondu z bodu 1) za daný rok, přičemž negativní volatilita je spočítána podle vzorce

 

kde:

 • Xi = výnos v den i
 • T = minimálně akceptovatelný výnos (v tomto případě uvažujeme vždy 0 %)
 • N = počet obchodních dnů v roce

 

Výsledkem je číslo, které vyjadřuje využití realizovaného rizika k dosažení realizovaného výnosu fondu.

 

Information ratio

Alfa, tedy dosažený výnos nad benchmark upravený o ukazatel β (tedy vztahu citlivosti mezi výnosy fondu a výnosy benchmarku) v poměru k volatilitě alfy. Pro výpočet je tedy použit vzorec: 

 

 


V případě, že není k dispozici benchmark fondu reportovaný správcem fondu, je pro výše uvedený výpočet použit technický indikátor zveřejněný Poskytovatelem dat, přičemž je posuzována správnost výběru technického indikátoru pro daný fond.


Všechny výše uvedené ukazatele jsou vypočteny pro roky 2021, 2020 a 2019. Následně je vypočten vážený průměr s váhami těchto let v poměru:

 

Rok

Váha

2021 

70 % 

2020 

20 % 

2019 

10 % 

 

 

Pro jednotlivé kategorie jsou použity tyto vážené průměry ukazatelů v tomto poměru:

 

 Kategorie

Absolutní výnos

Sortino ratio

Information ratio

 Akciové

20 % 

60 % 

20 % 

 Konzervativní dluhopisové

20 % 

80 % 

0 % 

 Progresivní dluhopisové 

20 % 

60 % 

20 % 

 Smíšené

0 % 

100 % 

0 % 

 Konzervativní

35 % 

65 % 

0 % 

 

U každého fondu je vypočteno relativní umístění (percentil) v rámci své kategorie, roku a každého výše uvedeného ukazatele.

Výsledkem je seznam fondů seřazený dle nejvyššího váženého percentilu s váhami dle výše uvedených poměrů.

Výsledkům je přiřazeno pořadí a jsou publikovány podle specifikací společnosti Fincentrum & Swiss Life Select. V hlavních kategoriích je vyhlášeno pět fondů, jeden za každou kategorii popsanou výše.

 

Způsob vyhodnocení výsledků ve zvláštní kategorii – Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)

Vzhledem k široké škále investičních strategií a investičních aktiv zastoupených v FKI nejsou pro vyhodnocení stanoveny žádné technické ukazatele.

 

Do vyhodnocení vstupují následující parametry:

 • Absolutní výkonnost fondu
 • Stabilita dosahované výkonnosti v posledních 3 letech
 • Růst AUM v posledních 3 letech
 • Způsob a transparentnost oceňování aktiv fondu
 • Likvidita a výstupní podmínky
 • Unikátnost investiční strategie